Spirtual Awareness

satguru

19

Jul'16

Guru Purnima

गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर,  गुरु साक्षात् परमं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम: In Sanskrit, ‘GU’ means darkness and …

Read More